Personvernerklæring

Posted on

Informasjon om Lundi.as og ny lov

Lundi.as samler inn og bruker personopplysninger både som dataansvarlig og databehandler. Lundi.as samler ikke inn eller bruker personopplysninger uten at det er rettslig grunnlag og nødvendig for å utføre tjeneste for kunde. Alle ansatte i Lundi.as får opplæring i  ny personvernforordning. Ansatte er personlig beviste på at ingen personopplysninger skal samles, lagres eller brukes urettmessig. Lundi.as har utarbeidet rutiner og følger opp at disse følges slik at ingen personopplysninger brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende. Lundi.as har et bevisst forhold til at system som benyttes av Lundi.as har innebygd personvern.

Lundi.as har vurdert at det ikke er behov for at selskapet har eget personvernombud. Ny vurdering gjennomføres i henhold til internkontroll.

Lundi.as har utarbeidet oversikt over alle personopplysninger som blir samlet, behandlet og arkivert av selskapet.

Lundi.as har lagt inn vurdering av risiko og personvernkonsekvenser i rutine for internkontroll. Internkontrollen blir gjennomført og dokumentert årlig.

Lundi.as skal inngå databehandler avtale med alle kunder. I det samarbeidet er Lundi.as databehandler og kunden dataansvarlig. Lundi.as benytter KS komplett sin standard avtale/kontrakt. Årlig kontroll av databehandleravtaler skal gjøres i allerede eksisterende rutine for oppdrags kontroll.

Lundi.as har databehandleravtaler med underleverandører. 

Lundi.as vil være dataansvarlig dersom det blir samlet personopplysninger i forhold til hvitvaskingsloven. Dette er beskrevet i egen rutine for hvitvasking.

Lundi.as er dataansvarlig for personopplysninger i forhold til egne ansatte. Egen instruks laget for “personverninstruks- internt”.

Lundi.as er dataansvarlig for personopplysning knyttet til kundeinformasjon relatert til kundeforhold med kunder. Egen instruks laget for “personverninstruks-eksternt”.

Lundi.as er databehandlere i forhold til personopplysninger knyttet til tjenestelevering av regnskap, lønn og rådgivning.

Krav om informasjon, rutine for innsyn, rett til korrigering, rett til sletting.

Lundi.as informerer ansatte og kunder ved oppstart av kundeforholdet/ansettelsesforholdet hvilke personopplysninger som blir samlet, behandlet og lagret hvor Lundi.as er dataansvarlige. Dette blir nærmere beskrevet i avtaler.

Dersom ansatte eller kunde krever innsyn i egne personopplysninger kan dette gjøres ved å sende e-post til info@lundi.as 

I de tilfeller noen ønsker innsyn av egne personopplysninger registrert hos en kunde må krav om innsyn sendes direkte til kunde. All informasjon Lundi.as samler inn, behandler eller arkiverer som følge av levering av regnskapstjenester eller lønnstjenester blir kun fulgt opp i henhold til oppdragsavtale og databehandleravtale. Ved tjenestelevering er Lundi.as databehandler og har kun plikter og ansvar som databehandler.